Integritetspolicy

Vi värdesätter din integritet, nedan kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

GDPR - Policy​

Vi värdesätter din integritet, nedan kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy - GDPR

Information om behandling av personuppgifter inom Langes Gummiverkstad AB

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner. 

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför Langes Gummiverkstad AB behandlar personuppgifter inom ramen för vårt företag. 

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du anlitar oss för våra tjänster eller använder våra digitala kanaler.

Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är identitetsuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter. 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Vi behandlar nödvändiga personuppgifter för att säkerställa bästa möjliga upplevelse och leverans till Langes Gummiverkstad ABs kunder. 

Kommunikation

Kommunikation till dig kan ske i olika kanaler, såsom via brev, e-post, SMS, på Webbplatsen och andra digitala kontaktvägar, t.ex. i Langes Gummiverkstad ABs profiler på sociala medier. 

Uppföljning och utvärdering

Vi behandlar uppgifter om köphistorik i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet. Behandlingen sker med stöd av en s.k. intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra uppföljning och utvärderingar och kräver därför inte ditt samtycke. 

MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED 

Av oss anlitade underentreprenörer 

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Langes Gummiverkstad AB. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter. 

Övriga mottagare 

Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter och utvalda företag, än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vissa syften. 

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är kund hos Langes Gummiverkstad AB och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge dina personuppgifter bevaras kan fås på begäran. 

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. 

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. 

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att begära att uppgiften ska rättas. 

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnade samtycke.

Du kan återkalla ditt samtycke genom att meddela oss via brev eller e-post. 

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar om stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsas.   

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig. 

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter

Langes Gummiverkstad AB, 556665-9057

Postadress: Torshällavägen 41
633 44 Eskilstuna

E-post: langespv@kransensgummi.se

Telefonnummer: 016 – 14 10 10

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Langes Gummiverkstad AB, 556665-9057

Postadress: Torshällavägen 41
633 44 Eskilstuna

E-post: tdm@kransensgummi.se, Märk e-post med ”dataskyddsombudet”

Telefonnummer: 016 – 14 10 10

Copyright © 2022 | All Right Reserved

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda den här sidan kommer vi att anta att du är nöjd med den.

Information om behandling av personuppgifter inom Langes Gummiverkstad AB

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner. 

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför Langes Gummiverkstad AB behandlar personuppgifter inom ramen för vårt företag. 

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du anlitar oss för våra tjänster eller använder våra digitala kanaler.

Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är identitetsuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter. 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Vi behandlar nödvändiga personuppgifter för att säkerställa bästa möjliga upplevelse och leverans till Langes Gummiverkstad ABs kunder. 

Kommunikation

Kommunikation till dig kan ske i olika kanaler, såsom via brev, e-post, SMS, på Webbplatsen och andra digitala kontaktvägar, t.ex. i Langes Gummiverkstad AB´s profiler på sociala medier. 

Uppföljning och utvärdering

Vi behandlar uppgifter om köphistorik i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet. Behandlingen sker med stöd av en s.k. intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra uppföljning och utvärderingar och kräver därför inte ditt samtycke. 

MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED 

Av oss anlitade underentreprenörer 

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Langes Gummiverkstad AB. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter. 

Övriga mottagare 

Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter och utvalda företag, än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vissa syften. 

Mottagare SyfteLaglig grund för överföringen 
MyndigheterVi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser

Domstol, 

motparter

etc.

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk
Potentiella köpare och säljareVi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen

 

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är kund hos Langes Gummiverkstad AB och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge dina personuppgifter bevaras kan fås på begäran. 

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. 

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. 

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att begära att uppgiften ska rättas. 

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnade samtycke.

Du kan återkalla ditt samtycke genom att meddela oss via brev eller e-post. 

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar om stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsas.   

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig. 

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter

Langes Gummiverkstad AB, 556665-9057

Postadress: BOX 60, 619 22 TROSA

E-post: langespv@kransensgummi.se

Telefonnummer: 016-14 10 10

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Langes Gummiverkstad AB, 556665-9057

Postadress: BOX 60, 619 22 TROSA

E-post: langespv@kransensgummi.se, Märk e-post med ”dataskyddsombudet”

Telefonnummer: 016-14 10 10

Kontakta oss

Vi är här för att hjälpa dig med alla dina däck- och bilfrågor.

016 – 14 10 10
langespv@kransensgummi.se

Måndag – Torsdag 7.00 – 16.30
Fredag 7.00 – 15.00
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Storleken på dina nuvarande däck går att avläsa på sidan av däcket.
Däckets dimension anges med siffror och en bokstav, se nedan i gult.
Fyll i dessa i kontaktformuläret ovan. T.ex. 205/55 R17

vi som jobbar på Langes Gummiverkstad AB!

Fredrik Lange

Verkstadschef

Roger Olsson

Vice verkstadschef

Raeed Abdul Massih

Däck & Fordonstekniker

Daniel Isoaho

Däck & Fordonstekniker

Jonas Järvebro

Däck & Fordonstekniker

Tryggt och säkert

”Vårt mål är att överträffa kundens förväntningar varje gång.” – Fredrik, Langes Gummiverkstad.

Nöjda Kunder